English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa - VIShare with friends on Facebook


Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa - VI
Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa
Và sẽ không có trái trên những cây nho
Cây ô-li-ve không
sanh sản, đồ ăn
Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa
Ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng
Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi
Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va
Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi
Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va
Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi
Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa
Và sẽ không có trái trên những cây nho
Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn
Và không có bầy bò trong chuồng nữa
Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa
Ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng
Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi
Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va
Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi
Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va
Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi
Âm nhạc - text - hát - George Zmozek
 

TOP 20


I know who loves me


Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa - VI


Phải biết rằng Ðức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhơn đức.


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD