English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng.
EÂ-pheâ-soâ 3: 20-21
và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: Hãy cảm tạ Ðức Giê-hô-va; hãy kêu cầu danh Ngài; hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc! Hãy xưng danh Ngài là tôn trọng!
EÂ-sai, Chapter 12:4

Tin tức:


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

I know who loves me

Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa - VI

Phải biết rằng Ðức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhơn đức.

Với mục tiêu làm vinh danh Thiên Chúa chúng ta chuẩn bị cho bạn các bài hát videorecording của nhạc sĩ, ca sĩ và nhà truyền giáo - George Zmozek.
Bạn có thể tìm thấy ở đây những bài hát - ca ngợi bằng nhiều ngôn ngữ với mục đích cho sự vinh hiển của danh Chúa Giêsu.
Ngay sau khi sự sáng tạo của một bài hát mới videorecord và dựa trên sự hỗ trợ của cộng tác viên của chúng tôi liên quan đến bản dịch ra ngôn ngữ và thông tin phản hồi của bạn từ chúng, các videorecordings mới sẽ được sẵn sàng ở bên em mỗi ngày.
Chúng tôi sẽ được vui để gửi cho bạn một thông tin như đối với các video bài hát mới - xin vui lòng đặt e-mail của bạn địa chỉ ở đây:

With target to glorify the God we prepared for you the songs videorecording of singer, composer and evangelist - George Zmozek.
You can find here the songs - praises in many languages with purpose to the glory of the name of Jesus.
Immediately after the creation of a new song videorecord and based on the support from our collaborators regarding to the translation into your language and feedback from them, the new videorecordings will be ready here for you every day.
We will be glad to send you an information as for the new video-songs - please put your e-mail address here:

E-mail:

I know who loves meShare with friends on Facebook

I know who loves me

I know who loves me, Jesus, my Jesus,
I know who loves you, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

I know who saved me, Jesus, my Jesus,
He will save you too, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He has redeemed me, Jesus, my Jesus,
He will redeem you, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He holds me up, Jesus, my Jesus,
He will hold you up, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He has cleansed me, Jesus, my Jesus,
He will cleanse you too, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He has made me holy, Jesus, my Jesus,
He will make you holy, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.
I know who loves me

I know who loves me

Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa - VI

Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa - VI

Phải biết rằng Ðức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhơn đức.

Phải biết rằng Ðức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhơn đức.

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

 

TOP 20


I know who loves me


Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa - VI


Phải biết rằng Ðức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhơn đức.


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD