English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Phải biết rằng Ðức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhơn đức.Share with friends on Facebook


Phải biết rằng Ðức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhơn đức.
Phải biết rằng Ðức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhơn đức.
Khi ta kêu cầu Ðức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta.
Vì hỡi Ðức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình,
Lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên.
Âm nhạc - văn - tiếng nói
Georg Christian Zmozek
 

TOP 20


I know who loves me


Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa - VI


Phải biết rằng Ðức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhơn đức.


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD